Eon Turizm Seyahat Acentası Ticaret Limited Şirketi, Adres: Toros Mah. 824 Sok. No: 13-1, 07070 Antalya Telefon: +90 242 230 3720   Faks: +90 242 229 5651

MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’ nın ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı : Eon Turizm Seyahat Acentası Ticaret Limited Şirketi Adresi : Toros Mah. 824 Sok. No: 13-1, 07070 Antalya Telefon: +90 242 230 3720   Faks: +90 242 229 5651 e-posta : info@eontours.com

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ : Adı-Soyadı / Unvanı : Adresi : Telefon : Faks : e-posta :

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI HİZMET BİLGİLERİ:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusunu, Alıcı’nın, Eon Turizm Seyahat Acentası Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Websitesi”), Satıcıya ait hizmetlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

Hizmetin türü , satış bedeli, ödeme şekli seçilen hizmetin işlem koduna göre aşağıda belirtilen gibidir. Hizmet Türü : İşlem kodu : Satış Fiyatı : (KDV Dahil) Ödeme : Hizmetin İfa Tarihi : Fatura Adresi :

 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER:

5.1- ALICI, Madde 4’ te belirtilen sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- SATICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.

5.3- Sözleşme konusu hizmet, ALICI’ dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

5.4- Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Hizmetin ifasından sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.

5.7- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI ‘ ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI:

ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası için iş bu sözleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ ya faks, e-posta yolu ile yazılı olarak bildirimde bulunulması ve hizmetin 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya kullanımına sunulan hizmetin faturasının SATICI’ ya teslimi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli ALICI’ ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER:

Kampanyalı hizmetler, ve erken kayıt imkanları ile satın alınan hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 8 – İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER:

8.1- ALICI’ nın hizmetin başlangıcını kaçırdığını ve ifayı sonradan kabul edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, SATICI, ALICI adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde ALICI ‘ ya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

8.2- SATICI, gerekli gördüğü durumda ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmetleri başlangıcından 7 gün önceye kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. ALICI, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği taktirde rezervasyonunu iptal edip, ödediği ücretin tamamını 10 gün içinde iade alma hakkına sahiptir.

8.3- ALICI cayma hakkının süresi içerisinde kullanmamasına rağmen:

 – Etkinlik başlamadan 60 takvim günü öncesine kadar olan iptal taleplerinizde ödemenizin %100’ü ödenir.

– Etkinlik başlamadan 30 ila 59 takvim günü öncesine kadar olan iptal taleplerinizde ödemenizin %50’i ödenir.

– Etkinlik başlamadan 29 ila 15 takvim günü öncesine kadar olan iptal taleplerinizde ödemenizin %25’i ödenir.

– Etkinlik başlamadan 0-14 takvim günü öncesine kadar olan iptal taleplerinizde ise herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

MADDE 9- GENEL HÜKÜMLER:

9.1- SATICI’ nın olası etkinlik iptali bildirimleri, her ALICI ‘ ya münferiden yapabileceği gibi, internet sitesinde de duyurabilir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. 9.3- SATICI ile ALICI arasında kayıt esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri ALICI tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır.

9.4- ALICI hizmeti satın alan ALICILARLA, konaklama tesisleri, taşıyıcı firmalar, ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ve tüzel kişiler nezdinde hizmet veren konumundadır. Bu nedenle müracaat ile geziye kayıt olan ALICILARIN SATICI ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına, araçların programda gösterilen saatte hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerle, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş ve savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, veya öngöremez teknik kusurlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan SATICI sorumlu değildir.

9.5- ALICI’ nın, satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu SATICI ‘ ya ve konaklama tesisine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde ALICI ifayı kabul etmemiş sayılmaz ve hizmeti kullanmış addolunur. ALICI’ nın şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.

9.6- Rehberlik ücreti varsa toplam hizmet bedeline dahil edilmiştir.

9.7- Bu sözleşmeye yazılı olmayan hususlarda 1618 sayılı yasa , 4077 sayılı TKHK, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, BK. , TTK, Türkiye’ nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğ hükümleri tatbik olunacaktır.

MADDE 10- YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde, Antalya Mahkemeleri yetkilidir. YER/TARİH : YER/TARİH : SATICI : ALICI : KURUM ADI : AD-SOYAD : ADRES : ADRES : İMZA : İMZA :

MADDE 11 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK

12 (on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI[Eon Turizm Seyahat Acentası Ticaret Limited Şirketi, Adres: Toros Mah. 824 Sok. No: 13-1, 07070 Antalya Telefon: +90 242 230 3720   Faks: +90 242 229 5651]

ALICI